תחומי התמחות

ארנונה
תשלומי הארנונה, נקבעים בצו הארנונה של כל רשות מקומית ולפיכך הם משתנים ממקום למקום ומרשות לרשות, יתרה מכך, גובה הארנונה משתנה בהתאם לשטח הנכס, שימושו ומיקומו. כך למשל, תעריף הארנונה המוטל על עסק מסחרי עשוי להיות שונה מזה המוטל על מפעל תעשייתי, כך גם ייתכן כי לנכס אחד יהיו מספר סיווגים המתאימים לשימוש הנעשה בשטחים השונים המצויים בו. במילים אחרות, קיימים מספר סיווגי נכסים שלכל אחד מהם תעריף והגדרה ייחודית בכל רשות ורשות.

עוד ראוי לציין כי גם הגדרת שטח הנכס משתנה מרשות לרשות בהתאם לאמור בצו הארנונה הספציפי אשר חוקקה כל רשות מקומית לעצמה, בדרך כלל שטח הנכס נקבע על סמך מדידות שמבצעת הרשות המקומית מדי תקופה.

אגרות היטלי פיתוח ודמי הקמה

אגרות והיטלי פיתוח הינם שם כולל לתשלומי חובה שמטילה הרשות המקומית בגין תשתיות המשרתות את הנכס. בין יתר האגרות והיטלי הפיתוח ניתן למנות את היטלי הסלילה (כביש ומדרכה), התיעול, שצ"פ ועוד, כאשר את "היטלי הביוב והמים" החליפו חיובים הנקראים כים בשם "דמי הקמה".

היטלי הפיתוח נגבים מבעל הנכס בעת בקשה להיתר בניה וכתנאי להוצאתו ו/או בעת ביצוע עבודות תשתית עירונית. מטרת היטלים ואגרות אלה היא לממן את עלויות ההתקנה והרכישה של התשתיות (ולא את פעילותם השוטפת, אשר ממומנת בכספי הארנונה).

תעריפי האגרות והיטלי הפיתוח נקבעים בחוקי עזר עירוניים אשר מחוקקים באופן נפרד בכל רשות ורשות, באופן המבחין בין סוגי התשתיות השונות ובין שטחים בנויים וקרקעות.
ראה עוד בהרחבה

קנסות שפכים

במסגרת הקמת תאגידי המים והביוב בשנים האחרונות הוענקו להם סמכויות נרחבות בכל הנוגע לתשתיות המים והביוב, כאשר בכלל זה הוענקה להם הסמכות להטיל חיובים ולגבות קנסות בגין שפכים חריגים ו/או אסורים אשר יכולים להסתכם במאות אלפי ₪ ואף מיליוני ₪ בשנה, וזאת מכוח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) – התשע"ד 2014, אשר הותקנו ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב לעניין זה לפני מספר שנים ותוקנו לאחרונה.

השם המתנוסס על הכללים הנ"ל אמנם מדבר על "מפעלים" אולם בהעמקה בהגדרות החוק עולה כי תחולתו נפרסת על מגוון סוגי העסקים ואין המדובר רק על "מפעלים תעשייתיים" בלבד, כך שלמעשה הגדרה זו כוללת בתוכה מגוון סוגי עסקים החל ממפעלי תעשייה ועד לעסקים המספקים שירותים שונים, כגון, אולמות אירועים ובתי-מלון.

ראה עוד בהרחבה