לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

מחירון של אישורי נוטריון

ניתן ללחוץ על כפתור הוואטסאפ למעלה על-מנת לפנות באופן ישיר אל הנוטריון, שי וייסבוך

תחת סמכותו של הנוטריון קיימים מגוון רחב של שירותים ואישורים שהוא רשאי להעניק לציבור.  למען ההדגמה להלן דוגמאות לסוגים שונים של אישורים נוטריונים :

  • אימותי חתימה – אימות חתימה, חתימה בשפה זרה, חתימה בשם תאגיד, חתימה בשם אדם.
  • תרגומים והעתקים – העתק של מסמך, תרגום ובדיקת תרגום, הצהרת מתרגם, העתק של דרכון.
  • אישורי הצהרה – אישור הצהרה, הצהרת מתרגם, אימות זהות, אישור חיים.
  • במסגרת דיני משפחה – הסכם ממון, עשיית צוואה, נסיעת קטין לחו"ל, חתימה של קטין.

לכל אישור נוטריוני מוצמד מחיר, אשר מחייב את כלל הנוטריונים (ולכן אין שוני במחירים בין נוטריון אחד למשנהו).

המחירים המחייבים את הנוטריון נקבעו בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים) תשל"ט-1978 ובהן הותקנו תעריפים קבועים לאישורים השונים המתעדכנים מידי שנה

להלן התעריפים הקבועים בחוק, כולל מע"מ:

  1. 1. אימות חתימה על ידי נוטריון

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 208 ש”ח

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 82 ש”ח.

 (ג) אישור שהחותם על מסמך ( בשם חברה או בשם אדם אחר ) היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 82 ש”ח  

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 82 ש”ח.

מחירים מחושבים לדוגמה:

חותם אחד ועותק אחד– 208 ₪. שני עותקים – 290 ₪ שלושה עותקים – 372 ₪

שני חותמים ועותק אחד – 290 ₪ שני עותקים –  372 ₪ שלושה עותקים – 453 ₪

שלושה חותמים ועותק אחד – 372 ₪ שני עותקים – 453 ₪ שלושה עותקים– 535 ₪

  1. אישור העתק של מסמך שהוא נאמן למקור, על ידי נוטריון

(א) לעמוד הראשון 82 ש”ח לכל עמוד נוסף 6 ש”ח 

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון – לעמוד הראשון 27 ש”ח לכל עמוד נוסף 6 ש”ח 

3(א) אישור נכונות של תרגום על ידי נוטריון

(1) עד 100 המילים הראשונות בתרגום 262 ש”ח 

(2) לכל 100 נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 208 ש”ח 

(3) לכל 100 נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 101 ש”ח 

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 82 ש”ח.

מחירים מחושבים לדוגמה:

אימות תרגום עד 100 מילים, עותק אחד – 262 ₪

אימות תרגום 100-200 מילים, עותק אחד – 470 ₪

אימות תרגום  200-300 מילים, עותק אחד – 679 ₪

אימות תרגום 300-400 מילים, עותק אחד 887 ₪

אימות תרגום 400-500 מילים עותק אחד 1095 ₪

אימות תרגום 500-600 מילים עותק אחד 1303 ₪

  1. אישור צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 ע"י נוטריון

(א) לחותם ראשון 303 ש”ח 

(ב) לכל חותם נוסף 154 ש”ח

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 92 ש”ח 

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה

מחירים מחושבים לדוגמה:

אישור צוואה חותם אחד  303 ₪ שני עותקים 395 ₪ שלושה עותקים 488 ₪

אישור צוואה שני חותמים 457 ₪ שני עותקים 550 ₪ שלושה עותקים 642 ₪

  1. 5. אישור שפלוני נמצא בחיים 208 ש”ח
  1. תצהיר בפני נוטריון

קבלה ואישור של תצהיר או הצהרה  –

(א) למצהיר הראשון 211 ש”ח 

(ב) לכל מצהיר נוסף 84 ש”ח 

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 82 ש”ח 

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע הנוטריון, תיווסף בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבתצהיר

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל”ז-1977

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים- 223 ש"ח.

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים- 80 ש"ח.

(ג) לכל העתק נוסף- 80 ש"ח.

האפשרות של יציאה של הנוטריון לבית הלקוח או לבית-חולים או לכל מקום אחר שאינו משרדו של הנוטריון

  1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 676 ש”ח. 

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 208 ש”ח. 

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.