הפחתת היטלי פיתוח

אגרות והיטלי פיתוח מה הם?

אגרות והיטלי פיתוח הינם שם כולל לתשלומי חובה שמטילה הרשות המקומית בגין תשתיות המשרתות את הנכס. בין יתר האגרות והיטלי הפיתוח ניתן למנות את היטלי הביוב, הסלילה (כביש ומדרכה), המים, התיעול, ועוד.

היטלי הפיתוח נגבים מבעל הנכס בעת בקשה להיתר בניה וכתנאי להוצאתו ו/או בעת ביצוע עבודות תשתית עירונית. מטרת היטלים ואגרות אלה היא לממן את עלויות ההתקנה והרכישה של התשתיות (ולא את פעילותם השוטפת, אשר ממומנת בכספי הארנונה).

תעריפי האגרות והיטלי הפיתוח נקבעים בחוקי עזר עירוניים אשר מחוקקים באופן נפרד בכל רשות ורשות. 

התעריפים הקבועים בחוקי העזר נקבעים באופן המבחין בין סוגי התשתיות השונות ובין שטחים בנויים וקרקעות. סכום ההיטל או האגרה נקבע עפ"י תעריף למ"ר (או מע"ק) אשר מוכפל בשטח (או נפח) הבנייה ו/או בשטח המגרש. קביעת שיעור ההיטל על בסיס שטח הקרקע ושטחי הבנייה בה מבוססת על הנחה שככל שהשטחים גדולים יותר גדלה הישענותם על התשתיות ומגדילה בשל כך את ההוצאה העירונית על התקנת התשתיות.

כיצד ניתן לחסוך בדרישות תשלום בגין אגרות והיטלי פיתוח?

להלן מס' דוגמאות :

  • בדיקה פרטנית של דרישת התשלום עשויה להביא למסקנה כי ההיטלים ו/או האגרות הרלוונטיות נתבקשו מן הנישום שלא כדין ולעיתים תוך השתת תעריף גבוה מזה המתחייב מכוח חוקי העזר.
  • לעיתים מתגלה כי הרשות המקומית לא עמדה בתנאים הפרוצדוראליים הבסיסיים הרלוונטיים להקמת התשתיות עצמן ו/או בתנאים הפרוצדוראליים הנדרשים טרם משלוח דרישות התשלום לנישומים.
  • לעיתים דורשת הרשות המקומית אגרות והיטלי פיתוח לשם מימון הוצאות הפיתוח הרלוונטיות כאשר בפועל לא הרשות היא אשר ביצעה את העבודות ולא היא זו שמימנה אותם.
  • כמו כן, קיימים מקרים בהם נדרש הנישום לשלם בגין אותן התשתיות עצמן דרישת תשלום בכפל על אף שהמדובר הוא באותן עבודות ממש (להן נתנה הרשות המקומית שמות שונים בדרישת התשלום).
  • כך גם ייתכנו טעויות בחישוב שטח הנכס, בזהותו של הנישום הנכון לחיוב, באי התחשבות בתשלומים קודמים ששולמו בגין התשתיות, בתחשיב שגוי העומד בבסיסו של חוק העזר ובבסיסם של התעריפים עצמם ועוד ועוד.

לדוגמאות של פסיקה בתחום היטלי הפיתוח לחץ כאן