הפחתת ארנונה

ארנונה מהי?
ארנונה כללית היא מס המוטל על ידי הרשות המקומית על מחזיקי נכסים בתחומה, מטרתה לממן את פעילויותיה השונות של הרשות ובכלל זה תחזוקת הרחובות, תאורה, תברואה וכד'.

הרשות המקומית היא המטילה את הארנונה, מכוח סמכות שבחוק –חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992. חוק ההסדרים מסמיך את הרשות המקומית להטיל ארנונה שתחושב "בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמיקומו". מכוח החוק הותקנו תקנות אשר  קבעו רשימה של סוגי נכסים (כגון: ארנונה לעסקים מבני מגורים, משרדים שירותים ומסחר, בנקים וחברות ביטוח, תעשיה, בתי מלון, בתי מלאכה, אדמה חקלאית, קרקעות תפוסות, חניונים, מבנים חקלאיים ונכסים אחרים) ובמסגרת זו נקבעו לסוגי נכסים אלה תעריפים מזעריים ומרביים לכל סיווג וסיווג המחייבים את הרשויות המקומיות שלא לסטות מהם בצווי הארנונה שהיא מחוקקת לגבי כלל הנכסים שבתחומה.

תשלומי הארנונה אם כן, נקבעים בצו הארנונה של כל רשות מקומית ולפיכך הם משתנים ממקום למקום ומרשות לרשות (כאמור, במסגרת סכומי מינימום ומקסימום שקבועים בתקנות ההסדרים).

יתרה מכך, גובה הארנונה משתנה בהתאם לשטח הנכס, שימושו ומיקומו. כך למשל, תעריף הארנונה המוטל על עסק מסחרי עשוי להיות שונה מזה המוטל על מפעל תעשייתי, כך גם ייתכן כי לנכס אחד יהיו מספר סיווגים המתאימים לשימוש הנעשה בשטחים השונים המצויים בו. מילים אחרות, קיימים מספר סיווגי נכסים שלכל אחד מהם תעריף והגדרה ייחודית בכל רשות ורשות. 

עוד ראוי לציין כי גם הגדרת שטח הנכס משתנה מרשות לרשות בהתאם לאמור בצו הארנונה הספציפי אשר חוקקה כל רשות מקומית לעצמה, בדרך כלל שטח הנכס נקבע על סמך מדידות שמבצעת הרשות המקומית מדי תקופה.

כיצד ניתן לחסוך בארנונה? 

להלן מספר דוגמאות :

  • תיקון הסיווג בו מסווג הנכס לצרכי ארנונה.
  • תיקון טעויות בקביעת גודלו של הנכס.
  • תיקון טעויות בהבחנה של הרשות המקומית בין "מבנה" ל"קרקע תפוסה".
  • שינוי שיטת מדידה של נכס בניגוד לחוק.
  • פיצול בלתי חוקי של מבנה אחד בעל מהות אחת למס' סיווגים שונים באופן המעלה את תעריף הארנונה.
  • "איחוד" בלתי חוקי של שטחים שונים במבנה, אשר השימוש בהם שונה, באופן המעלה את  תעריף הארנונה.
  • אי חוקיות בעצם העלאת התעריפים ו/או הסיווגים בצו הארנונה